Počítač ve škole 2010

Příprava a vyhodnocení školní olympiády

VLADIMÍR NOVOTNÝ

Základní škola, Most, Obránců míru 2944, 434 01, Most; e-mail: novotnyvladat11zsmost [dot] cz

V příspěvku si ukážeme možnosti využítí počítače při přípravě, organizaci a vyhodnocení školní olympiády. Vzorovým modelem bude škola o počtu přibližně 500 žáků, tj. 22 třídních kolektivů. Bude užito běžně dostupného softwaru (tabulkový procesor, textový editor).

Multimediální technika a mediální výchova na ZŠ

JIŘÍ ŠTĚPÁN

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, 74 221 Kopřivnice; e-mail: jir [dot] stepanatgmail [dot] com

Stěžejním bodem příspěvku je ukázka praktického využití multimediální techniky na ZŠ při výuce průřezového tématu Mediální výchova. Jako ukázka poslouží projekt „Manipulace“, ve kterém se chci věnovat problematice mediálních sdělení a validity jejich výpovědní hodnoty cílovou skupinou.

Finanční gramotnost – novinka na základní škole

JAN VANĚK

Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most, 435 42 Litvínov – Janov; e-mail: jan [dot] vanekatzsjanov [dot] cz

Sídliště Litvínov – Janov se mění v sociálně vyloučenou lokalitu, jednu z největších v České republice. Naše škola poskytuje pro děti z tohoto sídliště předškolní a základní vzdělání. Žáci se v rodinách denně potkávají s finančními problémy a jejich nepatřičným řešením.

Vernier ve výuce přírodních věd

PAVEL BOHM1, JAKUB JERMAŘ2

1 Katedra didaktiky fyziky, MFF UK, V Holešovičkach 2, 180 00 Praha; Tel.: 221 912 430, e-mail: pavel [dot] bohmatmff [dot] cuni [dot] cz;

2 Edufor s. r. o., Přiborska 518, 199 00 Praha; Tel.: 776 604 849, e-mail: jermaratedufor [dot] cz

V příspěvku vás seznámíme s pohledem učitele na přínosy a úskalí používání měřicích systémů ve výuce přírodovědných předmětů. Představíme měřící systémy Vernier včetně špičkového dataloggeru Vernier LabQuest a zdarma dostupného softwaru Logger Lite.

Rozvíjení zájmu o studium chemie na ZŠ

FRANTIŠEK KOPECKÝ1, LIBUŠE SOURADOVÁ2

1 SPŠCH Pardubice, Na Třísle 135, 530 88 Pardubice; Tel.: 464 629 652, e-mail: kopeckyatspsch [dot] cz;

2 SPŠCH Pardubice, Na Třísle 135, 530 88 Pardubice; Tel.: 464 629 664, e-mail: souradovaatspsch [dot] cz

Příspěvek seznámí vyučující chemie na základních školách s projektem „Rozvíjení zájmu o studium chemie“. Hlavním cílem projektu je zatraktivnit výuku chemie s využitím interaktivní tabule a audiovizuální techniky.

Powerpointové prezentace, multimediální objekty a jejich implementace do výuky chemie na SŠ – výsledky dotazníkového šetření

JAN VEŘMIŘOVSKÝ

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr.Šmerala 25, 728 04, Ostrava; e-mail: janvermirovskyatseznam [dot] cz

Příspěvek je zaměřen na implementaci připravovaných powerpointových prezentací a multimediálních objektů do výchovně-vzdělávacího procesu výuky chemie na střední škole.

Portál pro podporu výuky chemie www.studiumchemie.cz – zkušenosti a nové funkce po roce provozu

PETR ŠMEJKAL, DAVID BRENNER, HELENA KLÍMOVÁ, KAREL NESMĚRÁK

Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2; e-mail: psmejkalatnatur [dot] cuni [dot] cz , dejfnnatseznam [dot] cz , kliatnatur [dot] cuni [dot] cz , nesmerakatnatur [dot] cuni [dot] cz

Před rokem byl na konferenci Počítač ve škole 2009 představen nový podpůrný web pro učitele a žáky zaměřený na výuku chemie.

Implementace multimediálního programu Základy první pomoci do výuky VVP ZŠ a SŠ

MARTINA VRKOČOVÁ

Základní škola a Mateřská škola Šilheřovice, Kostelní 230, 747 15 Šilheřovice; e-mail: M [dot] Vrkocovaatseznam [dot] cz

Poskytování včasné první pomoci je povinností každého člověka a vyplývá nejen ze zákona, ale také z morálních potřeb každého jedince, proto je nutné, aby již žáci základních a středních škol získali znalosti a dovednosti v poskytování laické první pomoci a dokázali tak případně zachránit lidský život.

Fyzikální měření v prostředí Coach 6

PAVEL PEŠAT

Fakulta přirodovědně-humanitni a pedagogicka TU v Liberci, Studentska 2, 461 17 Liberec; e-mail: pavel [dot] pesatattul [dot] cz

Úspěšná výuka fyziky se musí opírat o fyzikální experiment - základní zdroj fyzikálního poznání. Mikropočítačová laboratoř Coach 6 integruje nejdůležitější nástroje pro sběr dat a jejich vyhodnocení ve výukovém experimentu - systém měřicích interfejsů (dataloggerů), čidel, nástroje pro grafické i numerické zpracování dat, analýzu videozáznamu experimentu a jeho modelování.

Ekonomický rozvoj ve výuce zeměpisu

GABRIELA PETŘÍKOVÁ

Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova 2, 635 00 Brno; e-mail: gabriela [dot] petrikovaatgyby [dot] cz

Ekonomický rozvoj je téma v českém zeměpise poměrně nové. V mnohých učebnicích není zatím příliš propracované. V nových učebnicích je zmiňováno okrajově, ve starších většinou chybí. Cílem příspěvku je ukázat, jak je toto téma pojímáno ve středoškolských učebnicích geografie v zahraničí a vytvořit různé typy úloh s využitím dostupných internetových zdrojů.

Syndikovat obsah