Shrnutí diskuze Česko mluví o ICT ve vzdělávání z konference Počítač ve škole 2013

V rámci celonárodní diskuse Česko mluví jsme zveřejnili na diskusní části webu konference několik témat k diskusi. Na konferenci Počítač ve škole 2013 se její účastníci mohli ke každé z otázek vyjádřit prostřednictvím posterů. Souhrn všech názorů, námětů a připomínek pak účastníci speciálního workshopu Česko mluví o ICT ve vzdělávání sumarizovali, roztřídili a sepsali do několika bodů podle důležitosti.

Výsledky z workshopu pak facilitátoři dílčích pracovních skupin (Radek Maca, Ondřej Neumajer, Miloš Bukáček, Tomáš Feltl) shrnuli do následující podoby. 

 

Návrh změn v klíčové oblasti ICT koordinátora – metodika

1. oblast ICT koordinátor – metodik:

 • je třeba zajistit, aby připravovaný kariérní systém tuto zákonem stanovenou  specializovanou funkci koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií zachoval, integroval a dále podporoval
 • ustanovit zákonnou povinnost školy mít ICT koordinátora - metodika, který by se mohl věnovat plánování rozvoje služeb ICT, koordinaci realizace plánu a metodické podpoře vzdělávání kolegů a osvěte u rodičovské veřejnosti
 • navýšit finance na DVPP, resp. na ONIVpro celoživotní studium ICT koordinátora - metodika
 • přesněji vymezit funkci, resp. pracovní náplň pro ICT koordinátora - metodika tak, aby nedocházelo k  záměně jeho činností se správcem sítě
 • analyzovat možnosti zakotvení povinnosti dalšího průběžného vzdělávání absolventů studia (v ICT obsah rychle zastarává)
 • zvážit  zřízení regionálního metodika (krajského nebo na úrovni zřizovatele), který by školním metodikům pomáhal a koordinoval jejich vzdělávání, působil jako mentor

2. oblast standardu pro studium ICT koordinátora:

 • zařadit do standardu studia k výkonu této specializované činnosti:

a)    téma tzv. „měkkých“ dovedností, konkrétně dovedností vést úspěšná jednání s pedagogy (kolegy), vedením školy (nadřízenými) a firmami (partnery)

b)   téma věnované aktuálním novinkám z oblasti moderních vzdělávacích technologií

c)    ověřovací standard absolventa studia

 • umožnit v rámci uznávání kvalifikací, např. způsobem složení pouze zkoušky, uznat kvalifikaci pro výkon specializované činnosti

 

Návrh témat z oblasti práce s ICT, která je vhodné integrovat do ostatních vzdělávacích oblastí, oborů č průřezových témat, tj. podklady pro revize RVP ZV.

 

1. Informatika jako základ a “průřezová“ podpora pro ostatní předměty

 • vytvořit systém složek a souborů tak, aby bylo možné se v nich zorientovat a nalézt hledaný soubor se znalostí základů operačního systému
 • vytvořit základní bitmapový obrázek se znalostí základů počítačové grafiky
 • vytvořit základní dokument (formátovaný text do odstavců, s obrázky a tabulkou) se znalostí struktury dokumentu
 • vytvořit jednoduchou formátovanou kalkulační tabulku s jednoduchými vzorci a funkcemi se znalostí struktury tabulky
 • naučit se orientovat v základních službách internetu, práce s informacemi při respektování pravidel bezpečnosti a ochrany osobních údajů
 • vytvořit elektronickou prezentaci jako podporu pro výklad nové látky
 • osvojit si základy algoritmizace a systematického přístupu k řešení úloh

 

2. Témata informační gramotnosti v jiných předmětech

a)    Čj:

 • práce s textem, různé formy dokumentů (e-mail, SMS, blog, prezentování, ...),
 • Ÿcitace,
 • Ÿbezpečnost

b)   Ma:

 • pokročilé funkce a databázové operace v tabulkových kalkulátorech vč. grafů,
 • Ÿrýsování,
 • Ÿstatistika

c)    Přírodovědné předměty:

 • experimentální měřicí soupravy, zpracování měření

d)   Umělecké předměty (VV, HV):

 • Ÿpokročilé zpracování fotografií, vektorová grafika,
 • Ÿzvuky,
 • Ÿmultimédia

e)   Ze, Dě:

 • Ÿpráce s mapami, vynášení dat do map, GIS v praxi

f)     OV:

 • Ÿlegislativa (autorský zákon, zákon o ochraně osobních údajů, ...),
 • Ÿzásady komunikace v prostředí digitálních technologií včetně sociálních sítí

Základem pro úspěšný systematický rozvoj ICT kompetencí pedagogů vyučujících libovolný předmět je jejich kvalitní příprava na fakultách vzdělávajících učitele a dále nezbytná podpora dalšího vzdělávání stávajícím učitelům.

 

Stát na plánované a systematické vybavování škol ICT rezignoval a zdá se, že se situace v dalším období nezlepší. Školy tak začaly realizovat „politiku“ ICT podpory vzdělávání formou BYOD (žáci si nosí svá vlastní zařízení – notebooky, tablety, ... do výuky).  Návrh konkrétních opatření pro podporu škol v této oblasti.

1.    Oblast podpory rozvoje infrastruktury

 • vytvořit jasný a přehledný systém financování a dostatek účelových finančních prostředků
 • metodická (i finanční) podpora vybudování školní infrastruktury (dimenzování) pro přístup ICT zařízení žáků (BYOD)

2.    Oblast podpory rozvoje lidských zdrojů

 • systematický rozvoj potřebných kompetencí vedení školy pro rozvoj ICT ve škole s podporou modelu BYOD (prevence před manipulací komerčních firem)
 • systém vzdělávání učitelů v oblasti ICT propojit s financováním škol (aby školy měly účelové finance na DVPP)
 • propojit kariérní řád se systémem vzdělávání v oblasti ICT

např.:

o   při zavádění nových ICT – externí metodik didaktik v hodině jako asistent/poradce

o   prezentace vzorových řešení integrace služeb ICT

o   možnost stáží/praxí na jiné škole se zvýhodněním vedoucích stáží

 

 • podporovat mentoring učitelů (v návaznosti na ICT) - nejlépe formou hospitací přímo na školách
 • podporovat vzdělávání v oblasti ICT již na vysoké škole (nejen v oblasti informatiky, ale zejména v oborových didaktikách a hlavně ve studiu pro vedoucí pracovníky)

 

V roce 2012 došlo ke zrušení plánované maturitní zkoušky z informatiky.

Nejčastější názory účastníků konference na standard maturanta v oblasti ICT

Standardizace znalostí a dovedností žáků a studentů a jejich praktické prověřování může pomoci zajistit:

 • garanci úrovně dovedností
 • ověření ICT kompetencí praxí (i v ostatních předmětech)
 • podporu rozvoje „obecných“ pracovně-životních dovedností včetně naplňování požadavků zaměstnavatelů na profil absolventa
 • jasnější oddělení rozvoje informační gramotnosti o odborné informatiky (úroveň odborného vzdělávání na ZŠ, Gy, SOŠ
 • možnost objektivního hodnocení ICT kompetencí dle standardu[ON2] [RaMa3]
3
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 3 (1 hlas)